skip to content

englesaxe

Early Middle English for today

full menu

Wordhord test

all the entries in wordhord.html - a concise Anglo-Saxon dictionary

eajther be_jen wej daj brojden je`ha_ten jefen i`hwa_ hni_gen hla_ferd hre_od Fri_j`daj yfel fy_r se_ok ceap Cester ealc East hwear cwethen swa_ byggen ha_lij scip ne_h stream naht i`thoht hu_s li_f boge I_ he_ sce_ je_ to_ boj buj swa_ twa_ ealc kennen king keaj byre byrne byrd

adle adele ale aler a an u_thest unnen arn bak baken bo_k bo_ken je`baken bern berneth barn burn burnen je`bornen bisen bisenen bisene biseneth bisenede fore`bisen bohte bijen breken breke breketh break breake breaken je`broken bringen brohte brok broclic bro_ther bru_ken broken circe cirice com co_men kyme drake drakes drinken drank drunken ece eten etest eate at half hefe hebbe hefen hind be`hinden hindren hindrede ho_f ho_fen hu_nd medeme mo_der nethen nether nither ni_we ne_we scatt sce_oten sceat scuten i`scoten i`scot singen singe sang sunge sungen sle_pen sle_p je`sle_pen slepte step streccen strahte swencen swencte swo_gen swe_h swe_ogen te_n te_on te_ te_th teah tugen je`togen ti_hen ti_he ti_hth ta_h tigen je`tigen to_ thweare thi_hen tha_h thigen je`thigen je`thogen je`thungen thryccen thrihte thu_send twelfte twen`tigethe thre_ thre_`fa_ld thri`nes thri`te_ne thri`tij thridde thri`te_nthe thri`tigethe fower fe_rthe fower`te_ne fower`te_nthe fower`tij fower`tigethe fi_f fifte fif`te_ne fif`te_nthe fif`tij fif`tigethe sex sexte sex`te_ne sex`te_nthe sex`tij sex`tigethe seofen seofenthe seofen`te_ne seofen`te_nthe seofen`tij seofen`tigethe ehte ehtethe ehte`te_ne ehte`te_nthe ehte`tij ehte`tigethe nigen nigenthe nigen`te_ne nigen`te_nthe nigen`tij nigen`tigethe hund hundred

thear thonne thenen thanen this man thise men thus thenden than the thas theam that tha_ thi_ for`thi_ for`than for`theam for theam a_nes swa_ swilc

hwa_ hwat hwilc hu_ hwam hwa_m hwas hwa_s hwi_ hwear thider thiderward hwan hwann hwanne hwonne hwather hwether hwanen hwenen hwider no`hwider no`hwiderward no`hwiderwardes eajther je ealc nowther i`hwa_ eaje`hwa_ i`hwear eaje`hwear i`hwether eaje`hwether i`hwilc eaje`hwilc of af afere aft aften after afterre afterest afward eft

mugen maj maht miht mihtij majen wille je`will willen wilt wile wolde woldest wolden nillen nille nilt nile nolde noldest nolden wel wele

al alle alre man wi_f wi_f`man wim`man wi_f`men wim`men men mennisc mannes manne wer weres weren wered werede wereden je`wered ufen ufer up uppe uplic upon uppen yppe

wine winnen win i`win winn i`winne wi_scen wi_scend`lic wunen wune wuneth wunede i`wunelic wenen weneth wenede je`wened wen`de je`wend we_nen we_n we_nest we_nede je`we_ned we_n`de je`we_nd wi_n for fore foren be`foren forth further firthren furtheren forthe forthest forthede forthen forme formest fyrmest frume first

beren bar bearen baren je`boren i`beare byrd byre byrd`daj byrthen bearn barn byrele barm a_ld alder alderdo_m alder`bold elde eldre elden alen ale aleth alest o_l o_len

go_d ungo_d go_den betere best betst se_l se_lth i`se_lij i`sealije i`cnerd be_ten be_t be_ten beaten bo_t i`sealen meal scri_fen read readen slahen slean slo_h slo_gen i`slagen i`slajen standen sto_d stath stathel stathelen steal stealen i`stald stall i`stalle stellen eft`stellen sto_l stefen stefene stemnetten stemne

mid midde middel midden a`midde to_`middes a_n a_nne eanne a_nes a_ne an`a_n a_nij eanij a_nlic a_nnes a_nge a_nunge for the na_nes n`a_nne n`eanne eane

sculen scal scalt sculde scolde scild scildij driht drihtlic drihten dre_gen dreah drugen drogen king kin kinnes kinne kinelic ki_nd i`ki_nde kennen kenning`sto_w kennend`lic

ear eare earre earest earlic earli_ce habben habbe hafe hafest hafst hafeth hafen hafede hafde hadde hafedest hafdest haddest hadden hebben hebbe hefe hefest hefeth ho_f ho_fen i`hefen fore`ward werthen werthe werthest wertheth warth wurthe wurthen je`worthen wurden je`worden wird i`wirde cirkel`wird werden werde werdest werdeth je`werd

ga_n be`ga_n ga_ ga_st ga_th ga_ne ga_neth ga_nen ga_nede ga_ning je_de je_dest je_den je`ga_n gangen gangeth ge_ng ge_ngen je`gangen genge gengen gengeth gengede bi_`genge i`genge fore`genge mo_d mo_dij mo_dije`lic mo_dije`nes a_n`mo_dije`lic micel`mo_d a_n`me_dele me_d i`me_de a_n`me_de do_n do_ do_st do_th dide didest diden je`do_n for`do_n be`do_n mis`do_n de_d mis`de_d ofer`de_d do_m de_men de_meth de_mde je`de_md for`de_men

e_ce e_celic e_cnes a_ aj na_ eafere neafere eafric fele fille fillen filleth fillest fillede filst filsten fultum fultumeth ful fulle folgen folgeth folgede

witen wa_t wa_st wiste wistest wisten je`wist niten na_t na_st niste nisten wit witte wittij wite wi_s wi_sen i`wiss to_ wisse wissen wisseth wislic li_f lifen libben libbe life lifest lifeth lifde li_felic leaf leafen

wi_y wi_yend wige wi_gen wi_gede cumen cume cumeth co_m co_men kime co_me

cunnen can canst cu_the je`cu_th ke_ne ki_th ki_ththe on`ki_th ki_thede kidde kidden cna_wen cna_west cne_w cne_wen je`cna_wen cunneth cunnede for`cunnen for`cu_th fraketh m eaj m eajth m eajthes mage mages magg magge ma_ge ma_ges majden majdenes majth majthes

si_th si_then si_theth si_thede i`si_the mid`si_then i`si_thscipe senden sendeth sende je`send sithen siththe si_thre si_thest ferh ferge ferges feres ferhth le_d le_de le_den

gu_th at ic me_ mi_ mi_n thu_ the_ thi_ thi_n he_ him his sce_ heo hire we_ u_s us u_re wit unk unker unkere je_ jow jower jowre jit ink inker inkere hi_ hem her thej helm helmes helmeth helmede ofer`helmen helen hele helest heleth hal healen je`holen helede hall halh hale hales hell helster i`hole

yefen jefe jefest jefeth jaf jeafen je`yefen gafel gafeles jifethe jifethes jift se_cen se_ce se_cest se_ceth sohte je`soht be`se_cen thurh`se_cen sac sake saken saketh so_k so_ken je`saken for`saken and`sac and`sake wither`sake so_ken

ha_lden ha_lde ha_ldest ha_ldeth he_ld he_lden je`ha_lden i`held with wither withere witheren withereth be bi_ umbe imbe

fi_nden fi_nde fi_ndeth fa_nd fu_nden je`fu_nden i`fa_nden fu_nden fu_s fi_sen fe_the se_n i`se_ne be`se_n fer`se_n for`se_n thurh`se_n sah seagen je`segen sehst se_st sehth se_th sihth be`sihth

erl hild the_d i`the_de the_den the_denes el`the_d el`the_dij el`the_disc el`the_dije fra_ fram frame framen framest framede fremen fremmen fremeth fremede ful`fremest fremde gold gilden gild jeld jelwe jelwen jelwede bru_n hwi_t bru_n`fa_h gold`fa_h fa_ge

le_f le_fen le_fe le_fede le_fde i`le_flic lof lofeth lofede lufe lufen lufest lufede luf`sum ak thank thanken thankes un`thankes thankede thenken thenkest thohte i`thoht be`thenken thencen thinken thinke thuhte thincen

faren fare far fareth ski`faren fo_r fo_ren je`faren fe_ren fe_reth fe_rde fe_rend i`fe_re ferd ferien ferie ferieth feriede ford nu_ nu_ tha_ sitten sitte sittest sitteth sat seaten je`seten sadel sadeles seate sess set i`set setel setle setlen i`setel

micel micele mikel micle ma_ ma_re meast ma_st u_t`meast under athel athele atheling e_thel beah beage beages bu_gen bu_ge bu_gest bu_geth beah bugen je`bogen boge

lijen liggen lije lijst lijth laj l eajen je`lejen lejen leggen leje lejeth lejde orleje lejer a`lejen lage lege alder`lege ferh`lege la_ng la_nge i`la_ng leng lengere lengest length la_ngen la_ngede la_ngde la_ngeth i`lenge

harde harde hardlic hard`mo_d ma_them ma_themes madem mademes i`meane ma_n ma_n`a_th i`ma_ne wa_ld i`wa_ld wa_lden wa_ldeth we_ld we_lden je`wa_lden wa_lde wa_ldend hand i`hende of`hende

hije hijd hijdij higgen higgeth hogede for`higgen hiht i`munen i`mune i`muneth i`man i`manst i`munede i`mun`de mi_nd i`mi_nd mine minelic mingen minge mingeth mingede minten minteth minte je`mint manen maneth manede man`de maning

word wordes daj dajes dages dagen dageth dagede dajes-e_ge e_gen e_ges werk werkes werkful wircen wirce wirceth wrohte worhte je`wroht i`wirht wrihte wirhte wark end`wark warken warke warketh warkede gume

sal sele seld i`selde swerd ha_t ha_te ha_test ha_ten ha_teth he_t heht hehten je`ha_ten ic ha_tte o_netten o_nette o_netteth o_nettede o_rette fast faste fasten fasteth fastede fastnen fastne fastneth fastnen fastnede

meare ward warden wardeth warde je`ward to_ward andward war ware waren wareth warede je`wared a`waren i`war warnen warne warneth warnede wernen werne werneth wernede la_f la_ferd lafdij erthe jard midden`yard folk folkes flok flockes

hwi_l hwi_le hwi_lum wal wal`nute wales wal`kirij wal`halle wreken wreke wreketh wrak wreaken je`wreken wrake wrecce wrecceha_d wreccelic

wi_ten wi_te wi_teth wa_t witen je`witen ed`wi_ten witnen witne witneth witnede uten hord hordere

manij manije menije sum simble sin scapen scape scapeth sco_p je`scapen i`scap scaft scipe scop ende enden endeth endede Scapend sea Sea`land Wendel`sea e_ger e_ger`stream holm mere mere`stre_t su_nd

wej wegen wege wegeth wah weagen je`wejen wejde weah weage i`weage wajn wigg thejn thejnen thejneth thejnede oft ofter oftest o_ther o_there sajen saje sajth sajde i`sajen wer weres wer`yeld wer`gild wereld weren were werest wereth werede wered weredes bi_den bi_de bi_deth bad biden je`biden i`bi_den a`bi_den bi_d jare jarwe jarwen jarwest jarwede jerwen jerwe jerweth jerwede

mo_ten mo_t most moste mosten i`mo_t God oth fre_nd fre_n fre_ fre_th fre_de fre_d frith un`frith nimen nime nimeth nam na_men je`numen sune ellen ellenleas self selfe thurfen tharf tharft thurfte tharfe tharflic je`tharfen

egge haleth halethes dugen deah deaht dohte dohtij fer ferre ferrer ferrest ferren ferreth ferrede last leasten leaste leasteth leastede i`leasten lasten laste lasteth lastede lastful learen leare leareth learede la_re lernen lerne lerneth lerned list listen liste listeth listede wi_d death dead dejen deje dejeth dejde sterfen sterfe sterfeth starf sturfen je`storfen swelten swalt swulten je`swolten thurh thirel e_g`thirel nos`thirel thirlen thirle thirleth thirlede

yung jugeth liht lihten lihte lihteth lihtede le_me le_y li_xen li_xe li_xeth li_xede mete meten meteth mat meaten je`meten metend Meted meate meal ni_th ni_thful berh berges bergen berge barh burgen je`borgen i`berh i`berglic i`berhleas biryen birye biryeth biryede burh burges heafed`burh burh`stede he_r he_r`bi_ henen henene henenes hider he_ren he_re he_reth he_rde land el`lende ele`lendisc

la_th la_thlic la_then la_the la_thest la_thede mathel matheles mathelen mathele matheleth mathelede mealen meale mealeth mealede segg ga_r`segg sorh sorge sorgen sorgest sorgede wurth wurthen wurthe wurtheth wurthede wurthing wurthnes wurthscipe wi_nden wi_nde wi_ndeth wa_nd wu_nde je`wu_nden a`wenden cwethen cwath cwad cweaden cweathen cwide fallen falle falleth fell fellen je`fallen fellen felle fellede fellde je`felld frijen frije frijeth fraj freage je`frejen i`fraje frajnen frajne frajneth frajnede

leaten leate leateth le_t je`leaten a`leaten for`leaten lat late letten lette je`lett lettest li_then li_the li_theth li_thede lid lide la_d leaden leade leadeth leadde je`lead ledde je`led sellen selle selleth sa_lde je`sa_ld wallen walle walleth well wellen je`wallen weal well welm wall bern fa_h fa_ge grim grimme grimmen grimeth gram grummen je`grummen gremen greme gremeth gremede gram grame

hathe le_sen le_se le_seth le_sede for`le_sen leas luren loren losen lose loseth losede sarwe sarwen sarweth sarwede serwen serwe serweth serwede theah thoh thoh`hwethere fa_ i`fa_ i`fa_n feahth ri_ce ri_csen ri_cse ri_cseth ri_csede

rink rank sink sinken sinke sinketh sank sunken je`sunken fe_nd fe_gen fe_ge fe_geth fe_gede niht swi_th swi_the a_h a_hst a_hte a_hten a_gende a_gene aht ahtes fo_n fo_ fo_st fo_th fe_ng fe_nge fe_ngen je`fangen feng on`fo_n on`fo_nd under`fo_n

oththe so_th so_thlic se_then sinne sinneful sinneleas sinnen sinje`en weapen weapenes weapenen weapene weapeneth weapenede je`weapened fratwe fratwen fratweth fratwede jatwe i`tawe tawen taweth tawede Frea Fri_y Fri_je`daj jif scathen scathe scatheth scathede skathen skathe skatheth skathede

gader to_`gadere to_`gedere gaderen gader`en gadere gadereth gaderede gadeling gadelinges jed jeddes jedden jedde jeddeth jeddede je`yed bi_nden bi_nde bi_ndeth ba_nd bu_nden je`bu_nden i`bi_nd i`bi_ndes bend birne deal i`da_l dealen be`dealen deale dealeth dealede ealc`deal sum`deal ring ringes ringen ringe ringeth ringede rang rungen je`rungen li_c ~lic ~li_ce i`li_c i`li_cnes li_ken li_keth li_kede speken speketh spak speaken je`speken fore`speken ferr`speken to_`speken spreken sprak spreaken je`spreken spreac spe_c

i_the bale bales e_k e_ken e_keth e_kede to_`e_ken wastem wastemes wastem`beare waxen waxe waxeth we_x we_xen je`waxen ja_ten ja_te ja_teth ja_tede ja_tte jetten jette jetteth jettede jeten jete jeteth jat jeaten je`yeten and`yeten and`yet be`yeten for`yeten on`yeten under`yeten eath`be`yeate jea jeate jeateth jeatede je_se he_h heah he_ge he_gere he_gest hean here heres here`toge scip`here her`berh hergen herge hergeth hergede heryen herien herie herieth heriede

li_tel leasse least li_t li_t`hwo_n li_telen lu_ten lu_te lu_teth leat luten je`loten bu_en ne_h`i`bu_r ne_h ne_r ne_rre ne_hst ne_hste ende`ne_hst neahwen nealeacen n eajen sefe thu_ the_ thi_n wall walles bane banes benn i`bann bannen banne banneth be_nn be_nnen je`bannen hwerfen hwerfe hwerfeth hwarf hwurfen je`hworfen hwarfen hwarfe hwarfeth hwarfede hwarftlen hwirfel hwirfele hwirfelen hwirft umb`hwirft wunder wundere wunderes wunderen wundereth wunderede of`wundered for`wunderen wurm hefen hefenes

slean slea sleath slahen slahe slahth slo_h slo_gen je`slajen je`slagen sleht water wateres wad weate wascen wasce wasceth wo_sc wo_scen je`wascen wascede folde fe_ld flet flettes flo_r fe_len fe_le fe_leth fe_lede fe_lde je`fe_led je`fe_ld folm folmes i_ren i_sern twa_ a`twa_ i`tweafen i`tweafe i`tweafeth i`tweafede tweamen tweame tweameth tweamede twe_n twe_ twe_th twe_de be`twe_nen twen`tij twejen twijes wiht a`wiht na_`wiht un`wiht noht oht bord bordes

craft craftij fader he_ren he_re he_reth he_rede he_rde i`he_ren sceawen sceawere sceawe sceaweth sceawede leas`sceawere sce_ne ce_sen ce_se ce_seth ceas curen je`coren chusen je`chosen ci_se kire kirij kirijes kist dre_sen dre_se dre_seth dreas druren je`droren dre_r dre_rij drismen drisme drismeth drismede ende enden endeth endede

gru_nd gri_nden gri_nde gri_ndeth gra_nd grunden je`gru_nden rathe rather rathest rad read readen reade readeth readde je`read re_d re_den je`readen man`read readlic reades`man read`bore un`read a`readen riht rihte rihten rihteth rihtede reccen recce recceth rohte je`roht rekenen rekene rekeneth rekenede rake earend`rake reacen reace reaceth rahte je`raht sije sije`fast wered weredes winter wintere a_gleake a_gleak

briht brihten brihte brihteth brihtede brejden brejde brejdeth brajd bruyden je`brojden dream eard earding`sto_w eren ere ereth erede flo_d flo_des flo_wen flo_we flo_weth fle_w fle_wen je`flo_wen flo_wede ga_st ga_stes a`ga_sten gest gestes jond jonden be`yonde jon je_t tha_`ye_t je_ten je_te je_teth jeat juten je`yoten wude wudes berh berges

bidden bidde biddeth bad beaden je`beden i`beaden i`beade i`beadeth i`beadde bed beddes bede bedes be_den be_de be_deth bead buden je`boden a`be_den be`be_den for`be_den boden bode bodeth bodede fore`boden fle_n fle_ fle_th fleah flugen je`flogen fledde je`fled fleam fle_me fle_men fle_meth fle_mede je`fle_med fle_gen fle_ge fle_geth floge fliht fro_d ha_l halge halges halgen halgeth halgede ha_lij ha_lije ha_lije`do_m ha_lsum heale health healeth healede healend ha_m blo_d blo_dij blo_dgen blo_dge blo_dgeth blo_dgede bre_st je_ld je_lden je_lde je_ldeth jald julden je`yolden wer`ye_ld gild gilde sa_r sa_rij

snoter snittre

reawe reawed ra_wen ra_we ra_weth ra_wede

Word Hoard