skip to content

englesaxe

Early Middle English for today

full menu

Ormulum dedication

the original text

view normalised text
Nu, brot`err Wallterr, brot`err min
Affterr t`e flaeshess kinde;
& brot`err min i Crisstenndom
T`urrh fulluhht & t`urrh trowwt`e;
& brot`err min i Godess hus, 5
y`ȅt o t`e t`ride wise,
T`urrh t`att witt hafenn takenn ba
An rey`h`ellboc to folly`h`enn,
Unnderr kanunnkess had & lif,
Swa summ Sannt Awwstin sette; 10
Icc hafe don swa summ t`u badd,
& fort`edd te t`in wille,
Icc hafe wennd inntill Ennglissh
Goddspelless hally`h`e láre,
Affterr t`att little witt t`att me 15
Min Drihhtin hafet`t` lenedd.
T`u t`ohhtesst tatt itt mihhte wel
Till mikell frame turrnenn,
y`iff Ennglissh follc, forr lufe off Crist,
Itt wollde y`erne lernenn, 20
& folly`h`enn itt, & fillenn itt
Wit`t` t`ohht, wit`t` word, wit`t` dede.
& forrt`i y`errndesst tu t`att icc
T`iss werrc t`e shollde wirrkenn;
& icc itt hafe fort`edd te, 25
Acc all t`urrh Cristess hellpe;
& unnc birrt` bat`e t`annkenn Crist
T`att itt iss brohht till ende.
Icc hafe sammnedd o t`iss boc
T`a Goddspelless neh alle, 30
T`att sinndenn o t`e messeboc
Inn all t`e y`er att messe.
& ay`y` affterr t`e Goddspell stannt
T`att tatt te Goddspell menet`t`,
T`att mann birrt` spellenn to t`e follc 35
Off t`ey`y`re sawle nede;
& y`ȅt taer tekenn mare inoh
T`u shallt taeronne findenn,
Off t`att tatt Cristess hally`h`e t`ed
Birrt` trowwenn wel & folly`h`enn. 40
Icc hafe sett her o t`iss boc
Amang Goddspelless wordess,
All t`urrh me sellfenn, maniy` word
T`e ríme swa to fillenn;
Acc t`u shallt findenn t`att min word, 45
Ey`y`whaer t`aer itt iss ekedd,
May`y` hellpenn t`a t`att redenn itt
To sen & tunnderrstanndenn
All t`ess te bettre, hu t`ey`y`m birrt`
T`e Goddspell unnderrstanndenn; 50
& forrt`i trowwe icc t`att te birrt`
Wel t`olenn mine wordess,
Ey`y`whaer t`aer t`u shallt findenn hemm
Amang Goddspelless wordess.
Forr whase mőt to laewedd follc 55
Larspell off Goddspell tellenn,
He mőt wel ekenn maniy` word
Amang Goddspelless wordess.
& icc ne mihhte nohht min ferrs
Ay`y` wit`t` Goddspelless wordess 60
Wel fillenn all, & all forrt`i
Shollde icc wel offte nede
Amang Goddspelless wordess don
Min word, min ferrs to fillenn.
& te bitaeche icc off t`iss boc, 65
Heh wikenn alls itt semet`t`,
All to t`urrhsekenn illc an ferrs,
& to t`urrhlokenn offte,
T`att upponn all t`iss boc ne be
Nan word y`aen Cristess lare, 70
Nan word tatt swit`e wel ne be
To trowwenn & to folly`h`enn.
Witt shulenn tredenn unnderrfőt
& all t`werrt űt forrwerrpenn
T`e dom off all t`att lat`e flocc, 75
T`att iss t`urrh nit` forrblendedd,
T`att taelet`t` t`att to lofenn iss,
T`urrh nit`full modiy`nesse.
T`ey`y` shulenn laȅtenn haet`eliy`
Off unnkerr swinnc, lef brot`err; 80
& all t`ey`y` shulenn takenn itt
Onn unnitt & onn idell;
Acc nohht t`urrh skill, acc all t`urrh nit`,
& all t`urrh t`ey`y`re sinne.
& unnc birrt` biddenn Godd tatt he 85
Forry`ife hemm here sinne;
& unnc birrt` bat`e lofenn Godd
Off t`att itt wass bigunnenn,
& t`annkenn Godd tatt itt iss brohht
Till ende, t`urrh hiss hellpe; 90
Forr itt may`y` hellpenn alle t`a
T`att blit`elike itt herenn,
& lufenn itt, & folly`h`enn itt
Wit`t` t`ohht, wit`t` word, wit`t` dede.
& whase wilenn shall t`iss boc 95
Efft ot`err sit`e writenn,
Himm bidde icc t`att hȅt wríte rihht,
Swa summ t`iss boc himm taechet`t`,
All t`werrt űt affterr t`att itt iss
Uppo t`iss firrste bisne, 100
Wit`t` all swillc ríme alls her iss sett,
Wit`t` all se fele wordess;
& tatt he loke wel t`att he
An bocstaff wríte twiy`y`ess,
Ey`y`whaer t`aer itt uppo t`iss boc 105
Iss wriy`tenn o t`att wise.
Loke he well t`att hȅt write swa,
Forr he ne may`y` nohht elless
Onn Ennglissh wríttenn rihht te word,
T`att wite he wel to sot`e. 110
& y`iff mann wile wiy`tenn whi
Icc hafe don t`iss dede,
Whi icc till Ennglissh hafe wennd
Goddspelless hally`h`e lare;
Icc hafe itt don forrt`i t`att all 115
Crisstene follkess berrhless
Iss lang uppo t`att an, t`att tey`y`
Goddspelless hally`h`e lare
Wit`t` fulle mahhte folly`h`e rihht
T`urrh t`ohht, t`urrh word, t`urrh dede. 120
Forr all t`att aefre onn ert`e iss ned
Crisstene follc to folly`h`enn
I trowwt`e, i dede, all taechet`t` hemm
Goddspelless hally`h`e lare.
& forrt`i whase lernet`t` itt 125
& folly`h`et`t` itt wit`t` dede,
He shall onn ende wurrt`i ben
T`urrh Godd to wurrt`enn borry`h`enn.
& taerfore hafe icc turrnedd itt
Inntill Ennglisshe spaeche, 130
Forr t`att I wollde blit`eliy`
T`att all Ennglisshe lede
Wit`t` aere shollde lisstenn itt,
Wit`t` herrte shollde itt trowwenn,
Wit`t` tunge shollde spellenn itt, 135
Wit`t` dede shollde itt folly`h`enn,
To winnenn unnderr Crisstenndom
Att Godd sot` sawle berrhless.
& y`iff t`ey`y` wilenn herenn itt,
& folly`h`enn itt wit`t` dede, 140
Icc hafe hemm hollpenn unnderr Crist
To winnenn t`ey`y`re berrhless.
& I shall hafenn forr min swinnc
God laen att Godd onn ende,
y`iff t`att I, forr t`e lufe off Godd 145
& forr t`e mede off heffne,
Hemm hafe itt inntill Ennglissh wennd
Forr t`ey`y`re sawle nede.
& y`iff t`ey`y` all forrwerrpenn itt,
Itt turrnet`t` hemm till sinne, 150
& I shall hafenn addledd me
T`e Laferrd Cristess are,
T`urrh t`att icc hafe hemm wrohht tiss boc
To t`ey`y`re sawle nede,
T`ohh t`att tey`y` all forrwerrpenn itt 155
T`urrh t`ey`y`re modiy`nesse.
Goddspell onn Ennglissh nemmnedd iss
God word, & god tit`ennde,
God errnde, forrt`i t`att itt wass
T`urrh hally`h`e Goddspellwrihhtess 160
All wrohht & wriy`tenn uppo boc
Off Cristess firste come,
Off hu sot` Godd wass wurrt`enn mann
Forr all mannkinne nede,
& off t`att mannkinn t`urrh hiss daet` 165
Wass lesedd űt off helle,
& off t`att he wisslike ras
T`e t`ridde day`y` off daet`e,
& off t`att he wisslike stah
T`a sit`t`enn upp till heffne, 170
& off t`att he shall cumenn efft
To demenn alle t`ede,
& forr to y`eldenn iwhillc mann
Affterr hiss ay`h`enn dede.
Off all t`iss god uss brinnget`t` word 175
& errnde & god tit`ennde
Goddspell, & forrt`i may`y` itt wel
God errnde ben y`ehatenn.
Forr mann may`y` uppo Goddspellboc
Godnessess findenn seffne 180
T`att ure Laferrd Jesu Crist
Uss hafet`t` don onn ert`e,
T`urrh t`att he comm to manne, & t`urrh
T`att he warrt` mann onn ert`e.
Forr an godnesse uss hafet`t` don 185
T`e Laferrd Crist onn ert`e,
T`urrh t`att he comm to wurrt`enn mann
Forr all mannkinne nede.
Ot`err godnesse uss hafet`t` don
T`e Laferrd Crist onn ert`e, 190
T`urrh t`att he wass i flumm Jorrdan
Fullhtnedd forr ure nede;
Forr t`att he wollde uss waterrkinn
Till ure fulluhht hally`h`enn,
T`urrh t`att he wollde ben himm sellf 195
Onn ert`e i waterr fullhtnedd.
T`e t`ridde god uss hafet`t` don
T`e Laferrd Crist onn ert`e,
T`urrh t`att he y`aff hiss ay`h`enn lif
Wit`t` all hiss fulle wille, 200
To t`olenn daet`t` o rodetre
Sacclaes wit`t`utenn wrihhte,
To lesenn mannkinn t`urrh his daet`
Űt off t`e defless walde.
T`e fert`e god uss hafet`t` don 205
T`e Laferrd Crist onn ert`e,
T`urrh t`att hiss hally`h`e sawle stah
Fra rode dun till helle,
To takenn űt off helle wa
T`a gode sawless alle, 210
T`att haffdenn cwemmd himm i t`iss lif
T`urrh sot` unnshat`iy`nesse.
T`e fifte god uss hafet`t` don
T`e Laferrd Crist onn ert`e,
T`urrh t`att he ras forr ure god 215
T`e t`ridde day`y` off daet`e,
& lȅt te posstless sen himm wel
Inn hiss mennisske kinde;
Forr t`att he wollde fesstnenn swa
Sot` trowwt`e i t`ey`y`re brestess 220
Off t`att he, wiss to fulle sot`,
Wass risenn upp off daet`e,
& i t`att illke flaesh t`att wass
Forr uss o rode nay`y`ledd;
Forr t`att he wollde fesstnenn wel 225
T`iss trowwt`e i t`ey`y`re brestess,
He lȅt te posstless sen himm wel
Well offte sit`e onn ert`e,
Wit`t`innenn day`y`ess fowwerrtiy`
Fra t`att he ras off daet`e, 230
T`e sexte god uss hafet`t` don
T`e Laferrd Crist onn ert`e,
T`urrh t`att he stah forr ure god
Upp inntill heffness blisse,
& sennde sit`t`enn Haliy` Gast 235
Till hise Lerninngcnihhtess,
To frofrenn & to beldenn hemm
To stanndenn y`aen t`e defell,
To gifenn hemm god witt inoh
Off all hiss hally`h`e lare, 240
To gifenn hemm god lusst, god mahht,
To t`olenn alle wawenn,
All forr t`e lufe off Godd, & nohht
Forr ert`liy` loff to winnenn.
T`e seffnde god uss shall y`ȅ don 245
T`e Laferrd Crist onn ende,
T`urrh t`att he shall o Domess day`y`
Uss gifenn heffness blisse,
y`iff t`att we shulenn wurrt`i ben
To findenn Godess are. 250
T`uss hafet`t` ure Laferrd Crist
Uss don godnessess seffne,
T`urrh t`att tatt he to manne comm,
To wurrt`enn mann onn ert`e.
& o t`att hally`h`e boc t`att iss 255
Apokalypsis nemmnedd
Uss wrȁt te posstell Sannt Johan,
T`urrh Haliy` Gastess lare,
T`att he sahh upp inn heffne an boc
Bisett wit`t` seffne innsey`y`less, 260
& sperrd swa swit`e wel t`att itt
Ne mihhte nan wihht oppnenn,
Wit`t`utenn Godess hally`h`e Lamb
T`att he sahh ec inn heffne.
& t`urrh t`a seffne innsey`y`less wass 265
Rihht swiT`e wel bitacnedd
T`att sefennfald godley`y`c t`att Crist
Uss dide t`urrh hiss come;
& tatt nan wihht ne mihhte nohht
Oppnenn t`a seffne innsey`y`less, 270
Wit`t`utenn Godess Lamb, t`att comm,
Forr t`att itt shollde tacnenn
T`att nan wihht, nan enngell, nan mann,
Ne naness kinness shaffte,
Ne mihhte t`urrh himm sellfenn t`a 275
Seffne godnessess shaewenn
O mannkinn, swa t`att itt mannkinn
Off helle mihhte lesenn,
Ne gifenn mannkinn lusst, ne mahht,
To winnenn heffness blisse. 280
& all all swa se Godess Lamb,
All t`urrh hiss ay`h`enn mahhte,
Lihhtlike mihhte & wel inoh
T`a seffne innsey`y`less oppnenn,
All swa t`e Laferrd Jesu Crist, 285
All t`urrh his ay`h`enn mahhte,
Wit`t` Faderr & wit`t` Haliy` Gast
An Godd & all an kinde,
All swa rihht he lihhtlike inoh
& wel wit`t` alle mihhte 290
O mannkinn t`urrh himm sellfenn t`a
Seffne godnessess shaewenn,
Swa t`att he mannkinn wel inoh
Off helle mihhte lesenn,
& gifenn mannkinn lufe & lusst, 295
& mahht & witt & wille,
To stanndenn inn to cwemenn Godd,
To wiy`nenn heffness blisse.
& forr t`att haliy` Goddspellboc
All t`iss godnesse uss shaewet`t`, 300
T`iss sefennfald godley`y`c t`att Crist
Uss dide t`urrh hiss are,
Forrt`i birrt` all Crisstene follc
Goddspelless lare folly`h`enn.
& taerfore hafe icc turrnedd itt 305
Inntill Ennglisshe spaeche,
Forr t`att I wollde blit`eliy`
T`att all Ennglisshe lede
Wit`t` aere shollde lisstenn itt,
Wit`t` herrte shollde itt trowwenn, 310
Wit`t` tunge shollde spellenn itt,
Wit`t` dede shollde itt folly`h`enn,
To winnenn unnderr Crisstenndom
Att Crist sot` sawle berrhless.
& Godd Allmahhtiy` y`ife uss mahht 315
& lusst & witt & wille,
To folly`h`enn t`iss Ennglisshe boc
T`att all iss haliy` lare,
Swa t`att we motenn wurrt`i ben
To brukenn heffness blisse. 320
Am[aen]. Am[aen]. Am[aen];ยท
Icc. t`att tiss ennglissh hafe sett.
Ennglisshe menn to lare;
Icc wass t`aer t`aer i crisstnedd wass.
Orrmin bi name nemmnedd.
& icc orrmin full innwarrdliy`. 325
Wit`t` mut`. & ec wit`t` herrte.
Her bidde t`a crisstene menn.
T`att herenn ot`err rédenn.
T`iss boc; hemm bidde icc her t`att tey`y`.
Forr me t`iss bede biddenn. 330
T`att brot`err t`att tiss ennglissh writt.
Allraeresst wrȁt. & wrohhte;
T`att brot`err forr hiss swinnc to laen;
Sot` blisse móte findenn. Amaen.
T`a Goddspelless alle t`att icc 335
Her o t`iss boc may`y` findenn,
Hemm alle wile icc nemmnenn her
Bi t`ey`y`re firrste wordess.
& tale wile icc settenn to,
To don y`uw tunnderrstanndenn, 340
Hu féle sinndenn o t`iss boc
Goddspelless unnderr alle.